NẠP THẺ

Blockman Go

Chú ý: Nếu chọn sai mệnh giá sẽ bị mất thẻMệnh giá Khối Vàng
50.000 VNĐ 6.000 Khối Vàng
100.000 VNĐ 12.500 Khối Vàng
200.000 VNĐ 26.000 Khối Vàng
500.000 VNĐ 74.000 Khối Vàng