NẠP THẺ

Dream league soccer

Chú ý: Nếu chọn sai mệnh giá sẽ bị mất thẻMệnh giá Gói Vật Phẩm
50.000 VNĐ 70.000 70.000
100.000 VNĐ 150.000 150.000
200.000 VNĐ 320.000 320.000
500.000 VNĐ 890.000 890.000