Tên tài khoản hoặc ID Game
Chọn loại thẻ
Mệnh Giá

-Chú ý: Nếu chọn sai mệnh giá sẽ bị mất thẻ

Seri:
Mã Thẻ:
Mệnh Giá Gói quà
50.000 VNĐ 100B+100B +100B
100.000 VNĐ 999B+999B +999B