Nạp Thẻ Dream League Soccer

Tên tài khoản hoặc ID Game
Chọn loại thẻ
Mệnh Giá

-Chú ý: Nếu chọn sai mệnh giá sẽ bị mất thẻ

Seri:
Mã Thẻ:
Mệnh Giá Gói quà
50.000 VNĐ 100.000Dreamleaguesoccer
100.000Dreamleaguesoccer
100.000 VNĐ 1.000.000Dreamleaguesoccer
1.000.000Dreamleaguesoccer